Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

undefined, NaN undefined NaN

Ple Municipal

El Ple és l'òrgan que encarna la voluntat municipal i està integrat per tots els Regidors. La Corporació celebrarà sessió ordinària del Ple, amb periodicitat bimensual, els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, els últims dijous del mes a les 20 hores. En cas que el dia designat siga inhàbil, la sessió plenària podrà endarrerir-se o retardar-se fins a cinc dies hàbils, en l'horari que es convinga. Li corresponen, segons l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, tant competències normatives (aprovació de les ordenances municipals i el reglament orgànic de la corporació, la creació o supressió de municipis o l'alteració del terme municipal, entre uns altres); com a competències de control sobre la resta dels òrgans municipals (moció de censura a l'Alcalde i la qüestió de confiança plantejada pel mateix); competències organitzatives (l'acceptació de la delegació de competències d'altres administracions); competències d'índole financera (la determinació dels tributs municipals), i facultats en matèria processal (el plantejament de conflictes de competència a altres Administracions, l'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la seua competència).
En aquesta legislatura 2023-27 está integrat per:
- Marc Oriola Pla (PSOE)
- Juan Miguel Marín Cabo (PSOE)
- Maria Carmen Gozálvez Martínez (PSOE)
- Eugeni Ruiz Hernández (PSOE)
- Vicente Porta i Carreres (Compromís)
- Guillem Carreras Pons (Compromís)
- Bartolomé Vila Abad (PP)
- Mercedes Durá Álvarez (PP)
- Ignacio Prieto Mansanet (PP)
- Maria Desamparados Gramage Sanmartín (PP)
- José Ignacio González Crescencio (PP)
- Abel Tomás López (PP)

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior