Accés a la informació

#elPuigDeSantaMariaTransparent

Dijous, 8 novembre 2018

Convenis i encàrrecs de gestió subscrites

55 - Els convenis subscrits i el seu text íntegre. Quan no siga possible publicar-los en la seua integritat per raons de confidencialitat, s'indicarà el seu objecte, parts signatàries, durada, obligacions, econòmiques o de qualsevol índole, i les seues modificacions si n'hi haguera.

CONVENIS 2022

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions des de la secció 'Contacte' del menú superior